Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. verkoop op afstand: het door Thai Wellness georganiseerde systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.

3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

4. bedrijf: in dit geval Thai Wellness;

5. consument:: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon

die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

6. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop aan de afnemer doet;

7. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

 

 

Artikel 2 – Identiteit

Het bedrijf vermeldt voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en adres, alsmede inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel op de website.

 

 

Artikel 3 - Algemene voorwaarden

1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden verstrekt. Desgewenst kan een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt. De consument dient met de algemene voorwaarden in te stemmen, alvorens een order geplaatst kan worden.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt dit duidelijk vermeld.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities.

3. Indien door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

4. Als door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

 

 

Artikel 5 – Zichttermijn

1. Voor producten die niet als cosmetica kunnen worden gekenmerkt, zoals textiel en andere niet bederfelijke waren, geldt een zichttermijn van zeven werkdagen ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.

3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn betreffen flesjes, potten, tubes en pet-flessen met cosmetische producten voor lichaamsbehandeling of-verzorging.

 

 

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

3. Het staat het bedrijf vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.

4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

5. Het bedrijf treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

6. Het bedrijf kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Het bedrijf is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld .

7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.

8. Het bedrijf zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;

b) het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;

c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

 

 

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:

a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3. De aangegeven prijzen zijn inclusief het in Nederland geldende BTW tarief.

 

 

Artikel 8 – Conformiteit

Thai Wellness staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 

Artikel 9 - De bestelling

1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de consument anders is overeengekomen.

2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.

In geval van een kennelijke vergissing zal de consument het bedrijf hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

 

 

Artikel 10 - De uitvoering van de bestelling

1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Thai Wellness geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 15 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk twee weken nadat hij de bestelling geplaatst

heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het bedrijf, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 11 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen bij bestelling van goederen te worden voldaan middels een van de door Thai Wellness aangeboden betalingsmogelijkheden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aanhet bedrijf te melden.

 

 

Artikel 12 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is het bedrijf aan deze keuze gebonden. Wanneer het bedrijf dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt het bedrijf de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is het bedrijf

gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.